La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l’acord d’ambdues parts. Xixona M. Mira es reserva el dret d’exigir una indemnització per a compensar els possibles mals soferts per les mercaderies, així com per a recuperar les despeses directes ocasionades per la devolució. Xixona M. Mira solament acceptarà la devolució de la mercaderia si:

 1. En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exerceix el seu dret de resolució. Xixona M. Mira acceptarà l’exercici de l’esmentat dret únicament i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat que li va ser lliurat i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.
 2. La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això Xixona M. Mira estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.
 3. La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat Xixona M. Mira en la seva OFERTA EN FERMA.
 4. Xixona M. Mira procedirà igualment a retornar l’import de la mercaderia quan per causes no imputables (siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo.
 5. Xixona M. Mira acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l’extinció de la Societat Xixona M. Mira o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera, etc.

En virtut del disposat en la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), Xixona M. Mira atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.

No obstant l’anterior, Xixona M. Mira i conforme al disposat en la citada Directiva i Llei d’Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que quan els productes sol·licitats pel client fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les especificacions del consumidor, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents condicions generals, prevalent, per tant, el contracte de compravenda interpartes subscrit. Aquest contracte serà emès per Xixona M. Mira i remès al CLIENT amb l’objecte d’acceptar les condicions en ell amatents i renunciant a les presents Condicions Generals.

La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l’acord d’ambdues parts. Xixona M. Mira es reserva el dret d’exigir una indemnització per a compensar els possibles mals soferts per les mercaderies, així com per a recuperar les despeses directes ocasionades per la devolució. Xixona M. Mira solament acceptarà la devolució de la mercaderia si:

 1. En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exerceix el seu dret de resolució. Xixona M. Mira acceptarà l’exercici de l’esmentat dret únicament i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat que li va ser lliurat i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.
 2. La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això Xixona M. Mira estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.
 3. La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat Xixona M. Mira en la seva OFERTA EN FERMA.
 4. Xixona M. Mira procedirà igualment a retornar l’import de la mercaderia quan per causes no imputables (siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo.
 5. Xixona M. Mira acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.
  Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l’extinció de la Societat Xixona M. Mira o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera, etc.

En virtut del disposat en la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), Xixona M. Mira atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.

No obstant l’anterior, Xixona M. Mira i conforme al disposat en la citada Directiva i Llei d’Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que quan els productes sol·licitats pel client fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les especificacions del consumidor, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents condicions generals, prevalent, per tant, el contracte de compravenda interpartes subscrit. Aquest contracte serà emès per Xixona M. Mira i remès al CLIENT amb l’objecte d’acceptar les condicions en ell amatents i renunciant a les presents Condicions Generals.

0
  0
  El teu carretó
  El teu carro està buitTornar a la botiga